Loading...
Obrazovanje

Narod, nacija, država

Ilustracija: Christophe Gowans

Piše: Mustafa Mujo Spahalić

(Napomena: Stavovi i mišljenja u ovome tekstu su autorski i ne nužno
stavovi i mišljenja bosanskihpogleda.com)

Primjećujući … dosta konfuzije prilikom upotrebe riječi, narod, nacija, nacionalnost, država i državljanstvo, dužni smo da damo neka pojašnjenja radi lakšeg razumijevanja i izbjegavanja nesporazuma. Bez namjere da bilo kome namećemo naše viđenje kao konačno i jedino ispravno pokušat ćemo nepristrasno obijasniti o čemu se ovdje zapravo radi. Prije nego pređemo konkretno na definicije i objašnjenja određenih pojmova i naziva dozvolite da konstatujemo neke stvari koje su očigledne. Dok su država i državljanstvo ustavno-pravne kategorije i precizno se definisu ustavom i zakonima, narod, nacija i nacionalnost to nisu.

Iako se termini zemlja, država i nacija, često koriste kao istoznačni, između njih postoji razlika. Država je politički entitet sa suverenom vlašću na tačno označenoj teritoriji (zemlji ). Da bi se neki entitet kvalifikovao da bude država mora da ispuni neophodne uslove a to su: tačno definisana teritorija, stanovništvo koje stalno živi na toj teritoriji, vlast koja upravlja u ime stanovništva na cijeloj teritoriji i mogućnost stupanja u političke, ekonomske, kulturne itd… odnose sa drugim državama.

Suverena država

Pod suverenom državom se podrazumjeva država koja nema veći politički autoritet iznad sebe. Obzirom da se suverenitet može djelimično ili potpuno ustupiti radi većih interesa mnoge države to i koriste, pa tako nastaju federacije i konfederacije koje su u tom slučaju nosioci državnog suvereniteta i činioci međunarodnih odnosa. Tako dolazimo do činjenice da danas u svijetu postoje suverene države (ima ih 193) i nesuverene države kojih ima daleko više.
Primjera radi nesuverene države su Engleska, Vels, Škotska i Sjeverna Irska koje su svoj suverenitet podredile zajedničkoj državi Velikoj Britaniji. U ovom slučaju samo je Velika Britanija međunarodno priznata suverena država, dok su njeni sastavni dijelovi takođe države, ali ne suverene i ne predstavljaju faktor u međunarodnim relacijama. Sličnih primjera ima još kao USA, Kanada, Njemacka itd.

Državljanstvo

Svi legalni stanovnici jedne države su državljani te države. Državljanstvo se stiče rođenjem ili prijemom u državljanstvo, na zahtijev pojedinca. Državljanstvo je regulisano zakonima države i podrazumjeva određene dužnosti, obaveze, prava i privilegije kako države prema svom državljaninu tako i državljanina prema državi čije državljanstvo posjeduje. Državljanstvo je dakle zakonska veza ili ugovor između države i državljanina. Između ostalih prava državljanin ostvaruje pravo da bira ili da bude biran u državi čije državljanstvo posjeduje.

Narod, Nacija, Nacionalnost

Za razliku od države i državljanstva, narod, nacija i nacionalnost nisu ustvno pravne kategorije pa tako ne postoji stroga definicija kojom se pojedinac ili grupa ljudi svrstavaju u određeni narod ili naciju. Pripadnost narodu ili naciji je slobodna i izvan je zakonskih okvira bilo koje države.
Znači ne postoje zakoni koji određuju ko je kave nacije ili kojem narodu pripada. Istine radi, treba reci da ustavi nacionalnih država preciziraju ( obično u preambuli ustava ) kojem narodu pripada ta država, ali ne i konkretno ko je pripadnik tog naroda.
Definicije naroda, nacije i nacionalnosti su u domenu istorijskog, socioloskog i filozofskog istraživanja i obrade. U svijetu postoji izmedju 7.000 do 10.000 hiljada naroda od kojih su samo rijetki postali nacije. Opšteprihvaćena definicija za narod je da je to samoprepoznata zamišljena ( ne izmišljena ) grupa ljudi na određenjoj teritoriji, koja dijeli zajedničku istoriju, kulturu, jezik, tradiciju i vrlo često, mada ne obavezno, religiju.

Slijedeći nalaze gore pomenutih nauka, narod koji je uspio da stvori ( izgradi ) svoju nacionalnu državu zove se nacija.

Nacija je znači narod koji ima svoju državu koja nosi njegovo narodno ime i čijim ustavom je precizirano da je ta država matična država ili domovina određenog naroda. Naciju tvore ljudi pripadnici određenog naroda koji ima svoju nacionalnu državu i u tom slučaju se može povući paralela između nacije i države. Proizilazi da je nacija država, ali država nije u svakom slučaju i nacija.
Shodno tome u svijetu danas egzistiraju nacionalne, višenacionalne i nenacionalne države. Primjer za nacionalnu državu je Slovenija, primjer za višenacionalnu državu je Švajcarska, a primjer za nenacionalnu državu je USA.

U stranim jezicima postoje različiti izrazi za ove pojmove: engleski people ili francuski peuple za narod, u političkom i demokratskom smislu, i na oba jezika nation u etničkom smislu. Međutim, riječ nation može u tim jezicima da označava i državu, kao u nazivu svjetske organizacije, koji se i kod nas prevodi kao Ujedinjene nacije, iako je to organizacija država, a ne nacija. U engleskom jeziku ne postoji razlika između nacije i naroda, dok to kod nas postoji. Nazivi nacionalno i internacionalno se u političkom žargonu koriste kao tehnički termini i u tom slučaju se odnose na državu. U nešto strožijoj verziji, ipak nacija označava ljude, a ne zemlje/države.

Nacionalnost, za razliku od državljanstva, nije zakonski definisana kategorija iz prostog razloga što je državljanstvo uslovljeno zakonskom vezom između države i državljanina, dok je nacionalnost specifična veza između pripadnika nacije i same nacije to jest nacionalne države naroda kojem pripada. U slučaju kad pripadnik nacije živi u svojoj nacionalnoj državi on je automatski i državljanin te države, pa samim tim uživa prava po osnovu državljanstva i po osnovu nacionalnosti.
U slučaju kad pripadnik određene nacije živi izvan svoje nacionalne države i ima državljanstvo države u kojoj živi, on gubi prava državljanstva svoje nacionalne države, a stiče prava države čiji je državljanin. U tom slučaju on i dalje zadržava specifična prava kao pripadnik nacije po osnovu svoje nacionalnosti, ali gubi na primjer pravo da bira i da bude biran u državi svoje nacije, a to pravo ostvaruje u državi čiji je državljanin. Treba napomenuti da postoje izuzetci u slučaju kad dvije države imaju ugovor o dvojnom državljanstvu.

Dalje, treba napomenuti da mnogobrojni pripadnici naroda u svijetu koji nisu uspjeli postati nacije nemaju nacionalnost; njihova jedina veza sa državom je državljanstvo. Privilegija nacionalnosti je rezervisana samo za pripadnike onih naroda koji su postali nacije to jest koji su uspjeli izgraditi svoje nacionalne države.

Šta naprijed pomenuto znači u konkretnom slučaju, npr. slučaju kosovskih Albanaca?

Pripadnici određenih nacija koji u većem broju žive u susjednim državama, imenuju se i tretiraju kao nacionalne manjine. Tako su Albanci na Kosovu i u ostalom dijelu Srbije (dok je Kosovo bilo u sastavu Republike Srbije, op. NF), nacionalna manjina, jer njihov albanski narod već ima svoju nacionalnu državu Albaniju.
Nakon što je Kosovo osvojilo nezavisnost i postalo suverena država, ipak Albanci na Kosovu nisu postali nacija Kosovara. Oni su već pripadnici albanske nacije i ne mogu ponovo postati nova nacija. Kosovski Albanci nisu poseban narod, pa tako sa dobitkom države, nesu postali posebna nacija. Osvajanjem nezavisnosti, Albanci, ali i svi ostali (Srbi, Crnogorci, Bošnjaci ) na Kosovu postali su državljani države Kosovo, a nacionalno svako je ostao pripadnik nacije kojoj je i prije pripadao.

Bosanska nacija – stvarnost ili fikcija?

Primjetna su sve češća nastojanja forsiranja termina bosanskohercegovačke nacije (skraćeno bosanska nacija ) i u tom kontekstu bosansko-hercegovačkog jezika (skraćeno bosanski jezik ). To bi se moglo i prihvatiti kad bi bilo moguće da država tvori naciju, ali pošto nacija tvori državu (nacionalnu državu ), to nije prihvatljivo, izaziva konfuziju i dovodi u nedoumicu sve one kojima je Republika BiH bila domovina i matica.

Ovo se posebno odnosi na pripadnike bošnjačkog naroda koji je poslije duge historijske stanke, tek nedavno povratio pravo da se tako naziva. Imajući u vidu da je  nacija zapravo narod koji ima svoju nacionalnu državu bespredmetno je izmišljati naciju koja nema isto ime kao narod. Ako se nas narod zove bošnjački, onda njegova nacija može i mora da bude samo bošnjačka.

Sasvim drugo pitanje je je li bošnjački narod nacija ili nije. Za one koji smatraju da Bošnjaci imaju svoju nacionalnu državu on jeste nacija, a za one koji smatraju da Bošnjaci nemaju svoju nacionalnu državu, on nije nacija. Još veće (i teže) pitanje je da li Bošnjaci uopšte imaju bilo kakvu državu?

(Za bosanskepoglede.com uredio: NF)

One comment
  1. Oksim

    Zar nije ranije naziv Bošnjaci podrazumijevao pripadnike svih vjera (pravoslavne, katolicke i islamske)? Onda su vjerske vodje, uz podrsku BG i ZG dogovoreno podijelili carstva pa su tako napravili svoje vjerske ‘drzave’. Manjina je onih koji zastipaju misljenje da bi najbolje bilo da postoji jedna stabilna bosanska drzava u kome bi se njeni gradjani izjasnjavali kao Bosanci (Bosnjaci).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *